1 About Me 8
2 Education
3 Philosophy
4 Politics
5 News
6 Travel
7 Sports
8 Funding
900s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
800s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ancient - 500A 700s Future
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
600s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
500s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Spring & Autumn period 771 - 476 295
Confucius & Lao Tzu 559
Eastern Zhou 771 - 256 515
China 2123 BC - 1911 CE 4034
Tocharians N Tarim Basin 2000 BC - 700s AD 2700s
Yan Kingdom 1600 - 221 1379s
Qi Kingdom 1046 - 221 825
Chu Kingdom 1030 - 223 807
Gojoseon Kingdom 2333 - 108 2215
Mumum Culture South Korea 1500 - 300 1200
Yayoi - Legendary Period 1000 - 660 340
Japanese Tribes 40000 - 660 39340
Jimmu 75 Suizei 32 Annei 38 It
Legendary Period 660 BC - 269 AD 929
Empire of Japan 660 BC - Present 2671
900s
800s
700s
600s
500s
Kingdom of Han China
2205 BCE - 1911 CE 4116
Western Zhou Dynasty
1045 - 771
274
- Haojing, Luoyang (Chengzhou)
1020 - 996 24 Zhao Kang
995 - 77 18 Ji Xia Zhao
976 - 22 54 Man Mu
922 - 00 22 Yihu Gong

Kingdom of Han China
2205 BCE - 1911 CE 4116
781 - 71 10 Gongsheng You
End of Western Zhou / End of Western Zhou Dynasty in China as "western" barbarian tribes sack capital Hao. King You of Zhou is killed. Crown Prince Ji Yijiu escapes & will reign as King Ping of Zhou.
780 1st historic solar eclipse recorded
Eastern Zhou Dynasty
770 - 249
521
- Haojing, Luoyang (Chengzhou)
770 - 476 294 Spring & Autumn period
770 Beginning of Eastern Zhou Dynasty in China as King Ping of Zhou becomes first King of Zhou to rule from new capital of Chengzhou (today Luoyang).
770 - 20 50 Yijiu Ping
722 - 481 241 Wars of Spring & Autumn Period
722 Spring & Autumn Period of China's history begins as King King Ping of Zhou of Zhou Dynasty reigns in name only.
719 - 697 22 Lin Huan
707 Battle of Ruge China.
Kingdom of Han China
2205 BCE - 1911 CE 4116
696 - 82 14 Tuo Zhuang
681 - 77 4 Huqi Xi
676 - 52 24 Lang Hui
651 Chinese historian, Sematsin, affixed first dates to Chinese history. King-Vang 1 ruler of China.
651 - 19 32 Zheng Xiang
618 - 35 Renchen Qing
612 - 7 5 Ban Kuang
Kingdom of Han China
2205 BCE - 1911 CE 4116
606 - 586 20 Yu Ding
597 Battle of Bi.
589 Battle of An.
585 - 72 13 Yi Jian
575 Battle of Yanling.
571 - 45 26 Xiexin Ling
544 - 21 23 Gui Jing
601 - 531 70 Laozi
520 Meng Dao
520 Confucius remodeled sacred books of Chinese.
519 - 476 43 Gai Jing
501 Confucius appointed governor of Chung-tu
 
State of Song
? - 286 ?
- Weizi
- Weizhong
- Ji
- Ding
- Min I
- Li
- 859 - 831 28 Xi
- 830 - 800 30 Hui
 
State of Song
? - 286 ?
710-692 18 Zhuang
691- 682 9 Min 2
682 - 1 1 You
681 - 651 30 Huan 1
650 - 637 13 Xiang
636 - 620 16 Cheng
620 - 19 1 Yu
619 - 611 8 Zhao 1
610 - 589 21 Wen
 
 
Duchy of Quan
? - 704
- SE of Dangyang, Hubei Province
Duchy of Quan
? - 704
- SE of Dangyang, Hubei Province
704 Conquered by Chu
   
Earldom of Shen
? - 680
- Nanyang
Earldom of Shen
? - 680
- Nanyang
Earldom of Shen
? - 680
- Nanyang
Earldom of Shen
? - 680
- Nanyang
- 680 Annexed by Chu
 
Duchy of Ju
?
- Ju in Shandong
- ? Annexed by Qi
       
Viscountcy of Ruo
? - 500s
- ?
Viscountcy of Ruo
? - 500s
- ?
Viscountcy of Ruo
? - 500s
- ?
Viscountcy of Ruo
? - 500s
- ?
Viscountcy of Ruo
? - 500s
- ?
- ? Annexed by Chu
Duchy of Quan
? - 704
- SE of Dangyang, Hubei Province
       
Marquessate of Deng
1200 - 678
522
- Dengzhou, Henan Province or Xiangfan, Hubei Province
Marquessate of Deng
1200 - 678
522
- Dengzhou, Henan Province or Xiangfan, Hubei Province
Marquessate of Deng
1200 - 678
522
- Dengzhou, Henan Province or Xiangfan, Hubei Province
Marquessate of Deng
1200 - 678
522
- Dengzhou, Henan Province or Xiangfan, Hubei Province
 
Marquessate of Xi
1122 - 680
442
- Xi Xian
Marquessate of Xi
1122 - 680
442
- Xi Xian
Marquessate of Xi
1122 - 680
442
- Xi Xian
680 Annexed by Chu
Marquessate of Xi
1122 - 680
442
- Xi Xian
- 680 Annexed by Chu
 
Kingdom of E
1100s - 863
250s
- Xiangning County, Nanyang, Henan Province, Ezhou, Hubei Province
Kingdom of E
1100s - 863
250s
- Xiangning County, Nanyang, Henan Province, Ezhou, Hubei Province
     
       
State of Wu
1000s - 473
530s
- Gusu
1000s Taibo
585 - 61 24 Shou Meng
560 - 48 12 Zhu Fan
547 - 4 3 Yu Ji
543 - 27 16 Yu Me
526 - 15 11 Liao
515 - 496 19 Helu
514 Great City of Helü founded, ancient name for Suzhou, as his capital in China
506 Battle of Bai ju Forces of Kingdom of Wu under Sun Tzu defeat forces of Chu.
495 - 73 22 Fuchai
Earldom of Pi
1046 - ?
- Xuecheng in Shandong
- NE of Pizhou
- W of Xuecheng
- Zaozhuang
- ? Conquered by Chu
       
State of Zhou Han
1046 - 700s
300s
- Hancheng, Hejin
State of Zhou Han
1046 - 700s
300s
- Hancheng, Hejin
State of Zhou Han
1046 - 700s
300s
- Hancheng, Hejin
700s Conquered by Jin
   
Duchy of Western Guo
1046 - 687
359
- Yongdi, Shangyang, Xiayang
Duchy of Western Guo
1046 - 687
359
- Yongdi, Shangyang, Xiayang
Duchy of Western Guo
1046 - 687
359
- Yongdi, Shangyang, Xiayang
Duchy of Western Guo
1046 - 687
359
- Yongdi, Shangyang, Xiayang
 
Viscountcy of Tan
1046 - 684
362
- Mingshui
Viscountcy of Tan
1046 - 684
362
- Mingshui
Viscountcy of Tan
1046 - 684
362
- Mingshui
Viscountcy of Tan
1046 - 684
362
- Mingshui
- 684 Conquered by Qi
 
State of Eastern Guo
1046 - 767
279
- ?
State of Eastern Guo
1046 - 767
279
- ?
State of Eastern Guo
1046 - 767
279
- ?
   
     
County of Rui
? - 641
- ?
- 641 Conquered by Qin
 
Marquessate of Xing
1046 - 632
414
- Xingtai, Hebei Province
Marquessate of Xing
1046 - 632
414
- Xingtai, Hebei Province
Marquessate of Xing
1046 - 632
414
- Xingtai, Hebei Province
Marquessate of Xing
1046 - 632
414
- Xingtai, Hebei Province
632 Conquered by Wei
 
Duchy of Hua
1046 - 627
419
- Henan
Duchy of Hua
1046 - 627
419
- Henan
Duchy of Hua
1046 - 627
419
- Henan
Duchy of Hua
1046 - 627
419
- Henan
627 Conquered by Qin
 
Duchy of Ji
1046 - 600s
400s
- Ji
Duchy of Ji
1046 - 600s
400s
- Ji
Duchy of Ji
1046 - 600s
400s
- Ji
Duchy of Ji
1046 - 600s
400s
- Ji
- 600s Annexed by Yan
 
Earldon of Shěn
1046 - 500ish
500ish
- Shen, Linquan County
Earldon of Shěn
1046 - 500ish
500ish
- Shen, Linquan County
Earldon of Shěn
1046 - 500ish
500ish
- Shen, Linquan County
Earldon of Shěn
1046 - 500ish
500ish
- Shen, Linquan County
Earldon of Shěn
1046 - 500ish
500ish
- Shen, Linquan County
500ish Conquered by Cai
Duchy of Cao
1046 - 487 559
Lords
1002 - 935 67 Zhong
Counts 935 - 760 175
935 - 895 40 Gong

Duchy of Cao
1046 - 487 559
935 - 895 40 Gong
895 - 65 30 Xiao
864 - 35 29 Yi
835 - 26 9 You
826 - 796 30 Dai

Duchy of Cao
1046 - 487 559
826 - 796 30 Dai
794 - 60 34 Hui
760 Fei
Dukes
759 - 7 2 Mu
756 - 702 54 Huan
701 - 671 30 Zhuang
Duchy of Cao
1046 - 487 559
701 - 671 30 Zhuang
670 - 62 8 Li
661 - 53 8 Zhao
652 - 18 34 Gong
617 - 595 22 Wen
Duchy of Cao
1046 - 487 559
617 - 595 22 Wen
594 - 78 16 Xuan
577 - 55 22 Cheng
554 - 28 26 Wu
527 - 4 3 Ping
523 - 15 8 Dao
514 - 10 4 Sheng
509 - 6 3 Yin
505 - 2 3 Jing
501 - 487 14 Cao Bo Yang
Duchy of Chen
1046 - 479 567
- Huaiyang County
Duchy of Chen
1046 - 479 567
- Huaiyang County
Duchy of Chen
1046 - 479 567
- Huaiyang County
Duchy of Chen
1046 - 479 567
- Huaiyang County
Duchy of Chen
1046 - 479 567
- Huaiyang County
- 479 Annexed by Chu
State of Cai
1046 - 447 599
? Shu Du
- ? Zhong Hu
Earl
- ? Huang
State of Cai
1046 - 447 599
Maarquis
- ? Gong
- ? Li
863 - 37 16 Wu
837 - 09 28 Yi
809 - 761 48 Xi

State of Cai
1046 - 447 599
Maarquis
761 - 60 1 Gong
759 - 50 9 Dai
749 Xuan
714 - 695 19 Huan

State of Cai
1046 - 447 599
Maarquis
694 - 75 19 Ai
674 - 46 28 Mu
645 - 12 33 Zhuang
611 - 592 19 Wen

State of Cai
1046 - 447 599
Maarquis
591 - 43 48 Jing
542 - 31 9 Ling
530 - 22 8 Ping
521 - 19 2 Dao
518 - 491 27 Zhao

Viscountcy of Teng
1046 - 414
632
- Tengzhou, Shandong Province
Viscountcy of Teng
1046 - 414
632
- Tengzhou, Shandong Province
Viscountcy of Teng
1046 - 414
632
- Tengzhou, Shandong Province
Viscountcy of Teng
1046 - 414
632
- Tengzhou, Shandong Province
Viscountcy of Teng
1046 - 414
632
- Tengzhou, Shandong Province
Marquessate of Sui
1046 - 400s
- Suizhou, Hubei Province
Marquessate of Sui
1046 - 400s
- Suizhou, Hubei Province
Marquessate of Sui
1046 - 400s
- Suizhou, Hubei Province
Marquessate of Sui
1046 - 400s
- Suizhou, Hubei Province
Marquessate of Sui
1046 - 400s
- Suizhou, Hubei Province
State of Jin
1046 - 376 670
Marquis
- Xie
- Wu
- Cheng

State of Jin
1046 - 376 670
Marquis
- Cheng
 ? - 859 Li
858 - 41 17 Jing
840 - 23 17 Xi
822 - 12 10 Xian
811 - 785 26 Mu

State of Jin
1046 - 376 670
Marquis
811 - 785 26 Mu
784 - 1 3 Shang Shu
780 - 46 34 Wen
745 - 40 5 Zhao
739 - 24 15 Xiao
723 - 18 5 E
717 - 9 8 Ai
708 - 5 3 Xiaozi
704 - 678 74 Min
Quwo Branch
745 - 679 66
745 - 32 13 Huan Shu
731 - 16 15 Zuang Bo
715 - 679 36 Wu
State of Jin
1046 - 376 670
Quwo Branch
745 - 679 66
715 - 679 36 Wu
Duchy of Jin
678 - 369 309
678 - 7 1 Wu
676 - 51 25 Xian
651 Xiqi
651 Zhuozi
650 - 37 13 Hui
637 Huai
636 - 28 8 Wen
632 Battle of Chengpu Jin & her allies defeat kingdom of Chu & her allies.
627 - 1 6 Xiang
620 - 07 13 Ling
606 - 00 6 Cheng
State of Jin
1046 - 376 670
Duchy of Jin
678 - 369 309
599 - 81 18 Jing
580 - 73 7 Li
573 - 58 15 Dao
- 558 Jin defeats Qin in battle
557 - 32 25 Ping
531 - 26 5 Zhao
525 - 12 13 Qing
511 - 475 36 Ding
Viscouncy of Zou
1046 - 350ish
700ish
- SW Shandong Province
Viscouncy of Zou
1046 - 350ish
700ish
- SW Shandong Province
Viscouncy of Zou
1046 - 350ish
700ish
- SW Shandong Province
Viscouncy of Zou
1046 - 350ish
700ish
- SW Shandong Province
Viscouncy of Zou
1046 - 350ish
700ish
- SW Shandong Province
State of Shu
1046 - 316
730
- Shen, Linquan County
State of Shu
1046 - 316
730
- Shen, Linquan County
State of Shu
1046 - 316
730
- Shen, Linquan County
State of Shu
1046 - 316
730
- Shen, Linquan County
316 Conquered by Qin
State of Shu
1046 - 316
730
- Shen, Linquan County
State of Yan
1046 - 221
825
- Ji (Beijing, Yanjing), Xiadu
       
State of Yan
1046 - 221
825
- Ji (Beijing, Yanjing), Xiadu
State of Yan
1046 - 221
825
- Ji (Beijing, Yanjing), Xiadu
State of Yan
1046 - 221
825
- Ji (Beijing, Yanjing), Xiadu
State of Yan
1046 - 221
825
- Ji (Beijing, Yanjing), Xiadu
State of Yan
1046 - 221
825
- Ji (Beijing, Yanjing), Xiadu
Duchy of Qi
1046 - 221
825
-
Jiang
1000s Tai
900s Ding
900s Yi
900s Gui
Duchy of Qi
1046 - 221 825
-
Jiang
803 - 795 8 Cheng
794 - 31 63 Zhuang 1
730 - 698 32 Xi
Duchy of Qi
1046 - 221 825
-
Jiang
730 - 698 32 Xi
697 - 86 11 Xiang
686 Wuzhi
685 - 43 42 Huan
645 Death of Guan Zhong, Prime Minister of Chinese state of Qi
643 Wukui
642 - 33 9 Xiao
632 - 13 19 Zhao
613 She
612 - 9 3 Yi
608 - 599 9 Hui
Duchy of Qi
1046 - 221 825
-
Jiang
608 - 599 9 Hui
598 - 82 16 Qing
581 - 54 27 Ling
553 - 48 5 Zhuang 2
547 - 490 57 Jing
State of Wey
1046 - 209 837
-
State of Wey
1046 - 209 837
812 - 775 54 Wu

State of Wey
1046 - 209 837
812 - 75 54 Wu
757 - 35 22 Zhuang
734 - 19 15 Huan

State of Wey
1046 - 209 837
-
State of Wey
1046 - 209 837
-
State of Lu
1042 - 249 793
- Qufu
1042 - 997 45 Boqin
998 - 5 3 Kao
994 - 89 5 Yang
988 - 75 13 You
974 - 25 49 Wei
924 - 888 36 Li
State of Lu
1042 - 249 793
- Qufu
924 - 888 36 Li
887 - 56 31 Xian
855 - 26 29 Shen
825 - 16 9 Wu
815 - 7 8 Yi
806 - 796 10 Boyu
State of Lu
1042 - 249 793
- Qufu
806 - 796 10 Boyu
795 - 69 26 Xiao
768 - 23 45 Hui
722 - 12 10 Yin
711 - 694 17 Huan
State of Lu
1042 - 249 793
- Qufu
711 - 694 17 Huan
693 - 62 31 Zhuang
662 Ziban
661 - 0 1 Min
659 - 27 32 Xi
626 - 09 17 Wen 1
608 - 591 17 Xuan
State of Lu
1042 - 249 793
- Qufu
608 - 591 17 Xuan
590 - 73 17 Cheng
572 - 42 30 Xiang
542 Ziye
541 - 10 30 Zhao
509 - 495 14 Ding
State of Chu
1030 - 223
807
? Yuxiong
? Xiong Li
? Xiong Kuang
? Xiong Yi
- 977 Xiong Ai
- 941 Xiong Dan
- Xiong Sheng
- Xiong Yang
- Xiong Yang
State of Chu
1030 - 223 807
- Xiong Yang
- Xiong Yang
- Xiong Qu
- Xiong Kang
- Xiong Zhi
? - 848 Xiong Yan
847 - 38 9 Xiong Yong
837 - 28 9 Xiong Yan
827 - 22 5 Xiong Shuang
821 - 00 21 Xiong Xun
State of Chu
1030 - 223 807
799 - 1 8 Xiong E
790 - 64 26 Ruo'ao
763 - 58 5 Xiao’ao
757 - 41 24 Fenmao
County of Liang
? - 641
- ?
Duchy of Lai
? - 567
- Changle
- Linqu
- Ni
? - 567 Gong
567 Conquered by Qi
 
Duchy of Qin
900 - 221
679
- Qin, Xichui, Qian, Pingyang, Yong, Yueyang, Xianyang
900 - 858 42 Feizi
857 - 48 9 Marquis of Qin
447 - 5 2 Gongbo
844 - 22 22 Qin Zhong
821 - 778 43 Zhuang
Duchy of Qin
900 - 221 679
- Qin, Xichui, Qian, Pingyang, Yong, Yueyang, Xianyang
821 - 778 43 Zhuang
777 - 66 11 Xiang
765 - 16 49 Wen
715 - 04 11 Xian 725 - 04 21
703 - 698 5 Chuzi 1
Duchy of Qin
900 - 221 679
- Qin, Xichui, Qian, Pingyang, Yong, Yueyang, Xianyang
703 - 698 5 Chuzi 1
697 - 78 19 Wu
677 - 6 1 De
675 - 64 11 Xuan
663 - 60 3 Cheng
659 - 21 40 Mu
620 - 09 11 Kang
608 - 4 4 Gong
603 - 577 30 Huan
Duchy of Qin
900 - 221 679
- Qin, Xichui, Qian, Pingyang, Yong, Yueyang, Xianyang
603 - 577 30 Huan
576 - 37 39 Jing
536 - 01 35 Ai
500 - 492 8 Hui 1
 
Marquisate of Huang
891 - 648
243
- ? - 891 Can'hu (Fengyang in Shanxi)
- 891 - 648 243 Yicheng in Hubei
- 845 - 648 197 Huangchuan in Henan
? Yun (Hui Lian)
- ? Xi
- ? Junmeng
- ? Qisheng
 
County of Rui
? - 641
- ?
641 Conquered by Qin
 
 
State of Zheng
806 - 375
431
- Zheng, Xinzheng
806 - 771 35 Huan
State of Zheng
806 - 375
431
- Zheng, Xinzheng
806 - 771 35 Huan
770 - 44 26 Wu
743 - 01 42 Zhuang
701 Zhao
700 - 697 3 Li

State of Zheng
806 - 375
431
- Zheng, Xinzheng
700 - 697 3 Li
696 - 5 1 ?
694 Zhao 2ndX
693 - 80 13 Zheng Ziying
679 - 3 6 Li 2ndX
672 - 28 44 Wen
627 - 06 21 Mu
605 Ling
605 - 587 18 Xiang

State of Zheng
806 - 375
431
- Zheng, Xinzheng
605 - 587 18 Xiang
586 - 5 1 Dao
584 - 1 3 Cheng
581 Prince Xu
581 Yun
581 - 71 10 Cheng 2ndX
570 - 66 4 Xi 2ndX
565 - 30 35 Jian
529 - 14 15 Ding
513 - 01 12 Xian
500 - 463 37 Sheng

 
Viscountcy of Ruo
? - 500s
- ?
     
 
County of Rui
? - 641
- ?
     
     
Marquessate of Liao
? - 622
- Liao in Gushi in Henan
 
   
State of Song
? - 286 ?
799 Ai
799 - 766 30 Dai
765 - 748 17 Wu
747 - 729 18 Xuan
728 - 720 8 Mu
719 - 711 8 Shang
710 - 692 18 Zhuang
   
   
Kingdom of Chu
740 - 223 517
740 - 690 50 Wu of Chu
Kingdom of Chu
740 - 223 517
740 - 690 50 Wu of Chu
689 - 77 12 Wen of Chu
676 - 2 4 Du'ao
671 - 26 45 Cheng of Chu
625 - 14 11 Mu of Chu
613 - 591 22 Zhuang of Chu
Kingdom of Chu
740 - 223 517
613 - 591 22 Zhuang of Chu
590 - 60 30 Gong
559 - 45 14 Kang
544 - 1 3 Jia'ao
540 - 29 11 Ling
529 Zi'ao
528 - 16 12 Ping
515 - 489 26 Zhao
 state of Chu used elephants in 506 BC against Wu by tying torches to their tails and sending them into the ranks of the enemy soldiers, but the attempt failed. 
   
Marquessate of Lu
722 - ?
- West of Nanyang, Henan Province
? Annexed by Chu
   
   
County of Rui
? - 641
- ?
 
Country of Zhongshan (Baidi)
500s - 296
- E of Shanxi Plateau
296 Conquered by Zhao
       
State of Song
? - 286 ?
610-589 21 Wen
588-576 12 Gong
575-532 43 Ping
531-517 14 Yuan
516 - 451 65 Jing
900s
800s
700s
600s
500s
Kingdom of Gojoseon
2333 - 108 2215
-
Kingdom of Gojoseon
2333 - 108 2215
-
Kingdom of Gojoseon
2333 - 108 2215
-
Kingdom of Gojoseon
2333 - 108 2215
-
Kingdom of Gojoseon
2333 - 108 2215
-
       
550 Late Mumun Period begins in Korean peninsula
900s
800s
700s
600s
500s
Japanese Tribes
40000 - 660 39340
Yayoi - Legendary Period
1000 - 660 340
Japanese Tribes
40000 - 660 39340
Japanese Tribes
40000 - 660 39340
Japanese Tribes
40000 - 660 39340
Empire of Japan
660 BC - Present
2671
Legendary Period
660 BC - 269 AD 929
660 - 585 75 Kamuyamato Iwarebiko Jimmu claimed descent from sun goddess, Amaterasu
Empire of Japan
660 BC - Present
2671
581 - 49 32 Kamu Nunagawamimi no Mikoto Suizei
549 - 11 38 Shikitsuhiko Tamademi no Mikoto Annei
510 - 476 34 Oho Yamatohiko Sukitomo no Mikoto Itoku
553 Emperor Itoku in Japan appeared