1 About Me
2 Education
3 Philosophy
4 Politics
5 News
6 Travel
7 Sports
8 Funding
1 About Me
2 Education
3 Philosophy
4 Politics
5 News
6 Travel
7 Sports
8 Funding
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
522
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
655
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
900s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
800s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
600s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
500s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Spring & Autumn period 771 - 476 295
Confucius & Lao Tzu 559
Eastern Zhou 771 - 256 515
China 2123 BC - 1911 CE 4034
Tocharians N Tarim Basin 2000 BC - 700s AD 2700s
Yan Kingdom 1600 - 221 1379s
Qi Kingdom 1046 - 221 825
Chu Kingdom 1030 - 223 807
Gojoseon Kingdom 2333 - 108 2215
Mumum Culture South Korea 1500 - 300 1200
Yayoi - Legendary Period 1000 - 660 340
Japanese Tribes 40000 - 660 39340
Jimmu 75 Suizei 32 Annei 38 It
Legendary Period 660 BC - 269 AD 929
Empire of Japan 660 BC - Present 2671
900s
800s
700s
600s
500s
Kingdom of Han China
2205 BCE - 1911 CE 4116
Western Zhou Dynasty
1045 - 771
274
- Haojing, Luoyang (Chengzhou)
1020 - 996 24 Zhao Kang
995 - 77 18 Ji Xia Zhao
976 - 22 54 Man Mu
922 - 00 22 Yihu Gong
Kingdom of Han China
2205 BCE - 1911 CE 4116
781 - 71 10 Gongsheng You
End of Western Zhou / End of Western Zhou Dynasty in China as "western" barbarian tribes sack capital Hao. King You of Zhou is killed. Crown Prince Ji Yijiu escapes & will reign as King Ping of Zhou.
780 1st historic solar eclipse recorded
Eastern Zhou Dynasty
770 - 249
521
- Haojing, Luoyang (Chengzhou)
770 - 476 294 Spring & Autumn period
770 Beginning of Eastern Zhou Dynasty in China as King Ping of Zhou becomes first King of Zhou to rule from new capital of Chengzhou (today Luoyang).
770 - 20 50 Yijiu Ping
722 - 481 241 Wars of Spring & Autumn Period
722 Spring & Autumn Period begins as King King Ping  of Zhou Dynasty reigns in name only.
719 - 697 22 Lin Huan
707 mi Battle of Ruge China.
Kingdom of Han China
2205 BCE - 1911 CE 4116
696 - 82 14 Tuo Zhuang
681 - 77 4 Huqi Xi
676 - 52 24 Lang Hui
651 1st dates. mi Sematsin historian. King-Vang 1 ruler of China.
651 - 19 32 Zheng Xiang
618 - 35 Renchen Qing
612 - 7 5 Ban Kuang
Kingdom of Han China
2205 BCE - 1911 CE 4116
606 - 586 20 Yu Ding
597 mi Battle of Bi.
589 Battle of An.
585 - 72 13 Yi Jian
575 Battle of Yanling.
571 - 45 26 Xiexin Ling
544 - 21 23 Gui Jing
601 - 531 70 mi Laozi
520 Meng Dao
520 Confucius remodeled books
519 - 476 43 Gai Jing
501 Confucius governor of Chung-tu
 
State of Song
? - 286 ?
- Weizi
- Weizhong
- Ji
- Ding
- Min I
- Li
- 859 - 831 28 Xi
- 830 - 800 30 Hui
 
State of Song
? - 286 ?
710-692 18 Zhuang
691- 682 9 Min 2
682 - 1 1 You
681 - 651 30 Huan 1
650 - 637 13 Xiang
636 - 620 16 Cheng
620 - 19 1 Yu
619 - 611 8 Zhao 1
610 - 589 21 Wen
 
 
Duchy of Quan
? - 704
- SE of Dangyang, Hubei Province
Duchy of Quan
? - 704
- SE of Dangyang, Hubei Province
704 Conquered by Chu
   
Earldom of Shen
? - 680
- Nanyang
Earldom of Shen
? - 680
- Nanyang
Earldom of Shen
? - 680
- Nanyang
Earldom of Shen
? - 680
- Nanyang
- 680 Annexed by Chu
 
Duchy of Ju
?
- Ju in Shandong
- ? Annexed by Qi
       
Viscountcy of Ruo
? - 500s
- ?
Viscountcy of Ruo
? - 500s
- ?
Viscountcy of Ruo
? - 500s
- ?
Viscountcy of Ruo
? - 500s
- ?
Viscountcy of Ruo
? - 500s
- ?
- ? Annexed by Chu
Duchy of Quan
? - 704
- SE of Dangyang, Hubei Province
       
Marquessate of Deng
1200 - 678
522
- Dengzhou, Henan Province or Xiangfan, Hubei Province
Marquessate of Deng
1200 - 678
522
- Dengzhou, Henan Province or Xiangfan, Hubei Province
Marquessate of Deng
1200 - 678
522
- Dengzhou, Henan Province or Xiangfan, Hubei Province
Marquessate of Deng
1200 - 678
522
- Dengzhou, Henan Province or Xiangfan, Hubei Province
 
Marquessate of Xi
1122 - 680
442
- Xi Xian
Marquessate of Xi
1122 - 680
442
- Xi Xian
Marquessate of Xi
1122 - 680
442
- Xi Xian
680 Annexed by Chu
Marquessate of Xi
1122 - 680
442
- Xi Xian
- 680 Annexed by Chu
 
Kingdom of E
1100s - 863
250s
- Xiangning County, Nanyang, Henan Province, Ezhou, Hubei Province
Kingdom of E
1100s - 863
250s
- Xiangning County, Nanyang, Henan Province, Ezhou, Hubei Province
     
       
State of Wu
1000s - 473
530s
- mi Gusu
1000s Taibo
585 - 61 24 Shou Meng
560 - 48 12 Zhu Fan
547 - 4 3 Yu Ji
543 - 27 16 Yu Me
526 - 15 11 Liao
515 - 496 19 Helu
514 mi Helü  Suzhou, capital 
506 Battle of Bai ju   Wu vs Chu
Sun Tzu
495 - 73 22 Fuchai
Earldom of Pi
1046 - ?
- Xuecheng in Shandong
- NE of Pizhou
- W of Xuecheng
- Zaozhuang
- ? Conquered by Chu
       
State of Zhou Han
1046 - 700s
300s
- Hancheng, Hejin
State of Zhou Han
1046 - 700s
300s
- Hancheng, Hejin
State of Zhou Han
1046 - 700s
300s
- Hancheng, Hejin
700s Conquered by Jin
   
Duchy of Western Guo
1046 - 687
359
- Yongdi, Shangyang, Xiayang
Duchy of Western Guo
1046 - 687
359
- Yongdi, Shangyang, Xiayang
Duchy of Western Guo
1046 - 687
359
- Yongdi, Shangyang, Xiayang
Duchy of Western Guo
1046 - 687
359
- Yongdi, Shangyang, Xiayang
 
Viscountcy of Tan
1046 - 684
362
- Mingshui
Viscountcy of Tan
1046 - 684
362
- Mingshui
Viscountcy of Tan
1046 - 684
362
- Mingshui
Viscountcy of Tan
1046 - 684
362
- Mingshui
- 684 Conquered by Qi
 
State of Eastern Guo
1046 - 767
279
- ?
State of Eastern Guo
1046 - 767
279
- ?
State of Eastern Guo
1046 - 767
279
- ?
   
     
County of Rui
? - 641
- ?
- 641 Conquered by Qin
 
Marquessate of Xing
1046 - 632
414
- Xingtai, Hebei Province
Marquessate of Xing
1046 - 632
414
- Xingtai, Hebei Province
Marquessate of Xing
1046 - 632
414
- Xingtai, Hebei Province
Marquessate of Xing
1046 - 632
414
- Xingtai, Hebei Province
632 Conquered by Wei
 
Duchy of Hua
1046 - 627
419
- Henan
Duchy of Hua
1046 - 627
419
- Henan
Duchy of Hua
1046 - 627
419
- Henan
Duchy of Hua
1046 - 627
419
- Henan
627 Conquered by Qin
 
Duchy of Ji
1046 - 600s
400s
- Ji
Duchy of Ji
1046 - 600s
400s
- Ji
Duchy of Ji
1046 - 600s
400s
- Ji
Duchy of Ji
1046 - 600s
400s
- Ji
- 600s Annexed by Yan
 
Earldon of Shěn
1046 - 500ish
500ish
- Shen, Linquan County
Earldon of Shěn
1046 - 500ish
500ish
- Shen, Linquan County
Earldon of Shěn
1046 - 500ish
500ish
- Shen, Linquan County
Earldon of Shěn
1046 - 500ish
500ish
- Shen, Linquan County
Earldon of Shěn
1046 - 500ish
500ish
- Shen, Linquan County
500ish Conquered by Cai
Duchy of Cao
1046 - 487 559
Lords
1002 - 935 67 Zhong
Counts 935 - 760 175
935 - 895 40 Gong
Duchy of Cao
1046 - 487 559
935 - 895 40 Gong
895 - 65 30 Xiao
864 - 35 29 Yi
835 - 26 9 You
826 - 796 30 Dai
Duchy of Cao
1046 - 487 559
826 - 796 30 Dai
794 - 60 34 Hui
760 Fei
Dukes
759 - 7 2 Mu
756 - 702 54 Huan
701 - 671 30 Zhuang
Duchy of Cao
1046 - 487 559
701 - 671 30 Zhuang
670 - 62 8 Li
661 - 53 8 Zhao
652 - 18 34 Gong
617 - 595 22 Wen
Duchy of Cao
1046 - 487 559
617 - 595 22 Wen
594 - 78 16 Xuan
577 - 55 22 Cheng
554 - 28 26 Wu
527 - 4 3 Ping
523 - 15 8 Dao
514 - 10 4 Sheng
509 - 6 3 Yin
505 - 2 3 Jing
501 - 487 14 Cao Bo Yang
Duchy of Chen
1046 - 479 567
- Huaiyang County
Duchy of Chen
1046 - 479 567
- Huaiyang County
Duchy of Chen
1046 - 479 567
- Huaiyang County
Duchy of Chen
1046 - 479 567
- Huaiyang County
Duchy of Chen
1046 - 479 567
- Huaiyang County
- 479 Annexed by Chu
State of Cai
1046 - 447 599
? Shu Du
- ? Zhong Hu
Earl
- ? Huang
State of Cai
1046 - 447 599
Maarquis
- ? Gong
- ? Li
863 - 37 16 Wu
837 - 09 28 Yi
809 - 761 48 Xi
State of Cai
1046 - 447 599
Maarquis
761 - 60 1 Gong
759 - 50 9 Dai
749 Xuan
714 - 695 19 Huan
State of Cai
1046 - 447 599
Maarquis
694 - 75 19 Ai
674 - 46 28 Mu
645 - 12 33 Zhuang
611 - 592 19 Wen
State of Cai
1046 - 447 599
Maarquis
591 - 43 48 Jing
542 - 31 9 Ling
530 - 22 8 Ping
521 - 19 2 Dao
518 - 491 27 Zhao
Viscountcy of Teng
1046 - 414
632
- Tengzhou, Shandong Province
Viscountcy of Teng
1046 - 414
632
- Tengzhou, Shandong Province
Viscountcy of Teng
1046 - 414
632
- Tengzhou, Shandong Province
Viscountcy of Teng
1046 - 414
632
- Tengzhou, Shandong Province
Viscountcy of Teng
1046 - 414
632
- Tengzhou, Shandong Province
Marquessate of Sui
1046 - 400s
- Suizhou, Hubei Province
Marquessate of Sui
1046 - 400s
- Suizhou, Hubei Province
Marquessate of Sui
1046 - 400s
- Suizhou, Hubei Province
Marquessate of Sui
1046 - 400s
- Suizhou, Hubei Province
Marquessate of Sui
1046 - 400s
- Suizhou, Hubei Province
State of Jin
1046 - 376 670
Marquis
- Xie
- Wu
- Cheng
State of Jin
1046 - 376 670
Marquis
- Cheng
 ? - 859 Li
858 - 41 17 Jing
840 - 23 17 Xi
822 - 12 10 Xian
811 - 785 26 Mu
State of Jin
1046 - 376 670
Marquis
811 - 785 26 Mu
784 - 1 3 Shang Shu
780 - 46 34 Wen
745 - 40 5 Zhao
739 - 24 15 Xiao
723 - 18 5 E
717 - 9 8 Ai
708 - 5 3 Xiaozi
704 - 678 74 Min
Quwo Branch
745 - 679 66
745 - 32 13 Huan Shu
731 - 16 15 Zuang Bo
715 - 679 36 Wu
State of Jin
1046 - 376 670
Quwo Branch
745 - 679 66
715 - 679 36 Wu
Duchy of Jin
678 - 369 309
678 - 7 1 Wu
676 - 51 25 Xian
651 Xiqi
651 Zhuozi
650 - 37 13 Hui
637 Huai
636 - 28 8 Wen
632 Battle of Chengpu Jin & her allies defeat kingdom of Chu & her allies.
627 - 1 6 Xiang
620 - 07 13 Ling
606 - 00 6 Cheng
State of Jin
1046 - 376 670
Duchy of Jin
678 - 369 309
599 - 81 18 Jing
580 - 73 7 Li
573 - 58 15 Dao
- 558 Jin defeats Qin in battle
557 - 32 25 Ping
531 - 26 5 Zhao
525 - 12 13 Qing
511 - 475 36 Ding
Viscouncy of Zou
1046 - 350ish
700ish
- SW Shandong Province
Viscouncy of Zou
1046 - 350ish
700ish
- SW Shandong Province
Viscouncy of Zou
1046 - 350ish
700ish
- SW Shandong Province
Viscouncy of Zou
1046 - 350ish
700ish
- SW Shandong Province
Viscouncy of Zou
1046 - 350ish
700ish
- SW Shandong Province
State of Shu
1046 - 316
730
- Shen, Linquan County
State of Shu
1046 - 316
730
- Shen, Linquan County
State of Shu
1046 - 316
730
- Shen, Linquan County
State of Shu
1046 - 316
730
- Shen, Linquan County
316 Conquered by Qin
State of Shu
1046 - 316
730
- Shen, Linquan County
State of Yan
1046 - 221
825
- Ji (Beijing, Yanjing), Xiadu
       
State of Yan
1046 - 221
825
- Ji (Beijing, Yanjing), Xiadu
State of Yan
1046 - 221
825
- Ji (Beijing, Yanjing), Xiadu
State of Yan
1046 - 221
825
- Ji (Beijing, Yanjing), Xiadu
State of Yan
1046 - 221
825
- Ji (Beijing, Yanjing), Xiadu
State of Yan
1046 - 221
825
- Ji (Beijing, Yanjing), Xiadu
Duchy of Qi
1046 - 221
825
-
Jiang
1000s Tai
900s Ding
900s Yi
900s Gui
Duchy of Qi
1046 - 221 825
-
Jiang
803 - 795 8 Cheng
794 - 31 63 Zhuang 1
730 - 698 32 Xi
Duchy of Qi
1046 - 221 825
-
Jiang
730 - 698 32 Xi
697 - 86 11 Xiang
686 Wuzhi
685 - 43 42 Huan
645 Death of Guan Zhong, Prime Minister of Chinese state of Qi
643 Wukui
642 - 33 9 Xiao
632 - 13 19 Zhao
613 She
612 - 9 3 Yi
608 - 599 9 Hui
Duchy of Qi
1046 - 221 825
-
Jiang
608 - 599 9 Hui
598 - 82 16 Qing
581 - 54 27 Ling
553 - 48 5 Zhuang 2
547 - 490 57 Jing
State of Wey
1046 - 209 837
-
State of Wey
1046 - 209 837
812 - 775 54 Wu
State of Wey
1046 - 209 837
812 - 75 54 Wu
757 - 35 22 Zhuang
734 - 19 15 Huan
State of Wey
1046 - 209 837
-
State of Wey
1046 - 209 837
-
State of Lu
1042 - 249 793
- Qufu
1042 - 997 45 Boqin
998 - 5 3 Kao
994 - 89 5 Yang
988 - 75 13 You
974 - 25 49 Wei
924 - 888 36 Li
State of Lu
1042 - 249 793
- Qufu
924 - 888 36 Li
887 - 56 31 Xian
855 - 26 29 Shen
825 - 16 9 Wu
815 - 7 8 Yi
806 - 796 10 Boyu
State of Lu
1042 - 249 793
- Qufu
806 - 796 10 Boyu
795 - 69 26 Xiao
768 - 23 45 Hui
722 - 12 10 Yin
711 - 694 17 Huan
State of Lu
1042 - 249 793
- Qufu
711 - 694 17 Huan
693 - 62 31 Zhuang
662 Ziban
661 - 0 1 Min
659 - 27 32 Xi
626 - 09 17 Wen 1
608 - 591 17 Xuan
State of Lu
1042 - 249 793
- Qufu
608 - 591 17 Xuan
590 - 73 17 Cheng
572 - 42 30 Xiang
542 Ziye
541 - 10 30 Zhao
509 - 495 14 Ding
State of Chu
1030 - 223
807
? Yuxiong
? Xiong Li
? Xiong Kuang
? Xiong Yi
- 977 Xiong Ai
- 941 Xiong Dan
- Xiong Sheng
- Xiong Yang
- Xiong Yang
State of Chu
1030 - 223 807
- Xiong Yang
- Xiong Yang
- Xiong Qu
- Xiong Kang
- Xiong Zhi
? - 848 Xiong Yan
847 - 38 9 Xiong Yong
837 - 28 9 Xiong Yan
827 - 22 5 Xiong Shuang
821 - 00 21 Xiong Xun
State of Chu
1030 - 223 807
799 - 1 8 Xiong E
790 - 64 26 Ruo'ao
763 - 58 5 Xiao’ao
757 - 41 24 Fenmao
County of Liang
? - 641
- ?
Duchy of Lai
? - 567
- Changle
- Linqu
- Ni
? - 567 Gong
567 Conquered by Qi
 
Duchy of Qin
900 - 221
679
- Qin, Xichui, Qian, Pingyang, Yong, Yueyang, Xianyang
900 - 858 42 Feizi
857 - 48 9 Marquis of Qin
447 - 5 2 Gongbo
844 - 22 22 Qin Zhong
821 - 778 43 Zhuang
Duchy of Qin
900 - 221 679
- Qin, Xichui, Qian, Pingyang, Yong, Yueyang, Xianyang
821 - 778 43 Zhuang
777 - 66 11 Xiang
765 - 16 49 Wen
715 - 04 11 Xian 725 - 04 21
703 - 698 5 Chuzi 1
Duchy of Qin
900 - 221 679
- Qin, Xichui, Qian, Pingyang, Yong, Yueyang, Xianyang
703 - 698 5 Chuzi 1
697 - 78 19 Wu
677 - 6 1 De
675 - 64 11 Xuan
663 - 60 3 Cheng
659 - 21 40 Mu
620 - 09 11 Kang
608 - 4 4 Gong
603 - 577 30 Huan
Duchy of Qin
900 - 221 679
- Qin, Xichui, Qian, Pingyang, Yong, Yueyang, Xianyang
603 - 577 30 Huan
576 - 37 39 Jing
536 - 01 35 Ai
500 - 492 8 Hui 1
 
Marquisate of Huang
891 - 648
243
- ? - 891 Can'hu (Fengyang in Shanxi)
- 891 - 648 243 Yicheng in Hubei
- 845 - 648 197 Huangchuan in Henan
? Yun (Hui Lian)
- ? Xi
- ? Junmeng
- ? Qisheng
 
County of Rui
? - 641
- ?
641 Conquered by Qin
 
 
State of Zheng
806 - 375
431
- Zheng, Xinzheng
806 - 771 35 Huan
State of Zheng
806 - 375
431
- Zheng, Xinzheng
806 - 771 35 Huan
770 - 44 26 Wu
743 - 01 42 Zhuang
701 Zhao
700 - 697 3 Li
State of Zheng
806 - 375
431
- Zheng, Xinzheng
700 - 697 3 Li
696 - 5 1 ?
694 Zhao 2ndX
693 - 80 13 Zheng Ziying
679 - 3 6 Li 2ndX
672 - 28 44 Wen
627 - 06 21 Mu
605 Ling
605 - 587 18 Xiang
State of Zheng
806 - 375
431
- Zheng, Xinzheng
605 - 587 18 Xiang
586 - 5 1 Dao
584 - 1 3 Cheng
581 Prince Xu
581 Yun
581 - 71 10 Cheng 2ndX
570 - 66 4 Xi 2ndX
565 - 30 35 Jian
529 - 14 15 Ding
513 - 01 12 Xian
500 - 463 37 Sheng
 
Viscountcy of Ruo
? - 500s
- ?
     
 
County of Rui
? - 641
- ?
     
     
Marquessate of Liao
? - 622
- Liao in Gushi in Henan
 
   
State of Song
? - 286 ?
799 Ai
799 - 766 30 Dai
765 - 748 17 Wu
747 - 729 18 Xuan
728 - 720 8 Mu
719 - 711 8 Shang
710 - 692 18 Zhuang
   
   
Kingdom of Chu
740 - 223 517
740 - 690 50 Wu of Chu
Kingdom of Chu
740 - 223 517
740 - 690 50 Wu of Chu
689 - 77 12 Wen of Chu
676 - 2 4 Du'ao
671 - 26 45 Cheng of Chu
625 - 14 11 Mu of Chu
613 - 591 22 Zhuang of Chu
Kingdom of Chu
740 - 223 517
613 - 591 22 Zhuang of Chu
590 - 60 30 Gong
559 - 45 14 Kang
544 - 1 3 Jia'ao
540 - 29 11 Ling
529 Zi'ao
528 - 16 12 Ping
515 - 489 26 Zhao
 state of Chu used elephants in 506 BC against Wu by tying torches to their tails and sending them into the ranks of the enemy soldiers, but the attempt failed. 
   
Marquessate of Lu
722 - ?
- West of Nanyang, Henan Province
? Annexed by Chu
   
   
County of Rui
? - 641
- ?
 
Country of Zhongshan (Baidi)
500s - 296
- E of Shanxi Plateau
296 Conquered by Zhao
       
State of Song
? - 286 ?
610-589 21 Wen
588-576 12 Gong
575-532 43 Ping
531-517 14 Yuan
516 - 451 65 Jing
900s
800s
700s
600s
500s
Kingdom of Gojoseon
2333 - 108 2215
-
Kingdom of Gojoseon
2333 - 108 2215
-
Kingdom of Gojoseon
2333 - 108 2215
-
Kingdom of Gojoseon
2333 - 108 2215
-
Kingdom of Gojoseon
2333 - 108 2215
-
       
550 Late Mumun Period begins in Korean peninsula
900s
800s
700s
600s
500s
Japanese Tribes
40000 - 660 39340
Yayoi - Legendary Period
1000 - 660 340
Japanese Tribes
40000 - 660 39340
Japanese Tribes
40000 - 660 39340
Japanese Tribes
40000 - 660 39340
Empire of Japan
660 BC - Present
2671
Legendary Period
660 BC - 269 AD 929
660 - 585 75 Kamuyamato Iwarebiko Jimmu claimed descent from sun goddess, Amaterasu
Empire of Japan
660 BC - Present
2671
581 - 49 32 Kamu Nunagawamimi no Mikoto Suizei
549 - 11 38 Shikitsuhiko Tamademi no Mikoto Annei
510 - 476 34 Oho Yamatohiko Sukitomo no Mikoto Itoku
553 Emperor Itoku in Japan appeared
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
355
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
522
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000