1 About Me 8
2 Education
3 Philosophy
4 Politics
5 News
6 Travel
7 Sports
8 Funding
900s
800s
700s
600s
500s
Hồng Bàng Kingdom Vietnam 2897 - 258 2639
900s
800s
700s
600s
500s
       
- 543 To be verified Death of Gautama Buddha (traditionally in Thailand and elsewhere—basis of Thai solar calendar)
Hong Bàng Kingdom
2897 - 258
2639
- Hồng & rivers, Vietnam. Founded by Hùng Vương. Also called Lạc.
Chi Kỷ 863 - 779 84
863 - ? Hùng Anh Vương Viên Lang
- Hùng Anh Vương
- Hùng Anh Vương
- Hùng Anh Vương
Hong Bàng Kingdom
2897 - 258
2639
- Hồng & rivers, Vietnam. Founded by Hùng Vương. Also called Lạc.
Chi Canh 780 - 686 94
780 - ? Hùng Triệu Vương Chiêu Lang
- Hùng Trieu Vương
- Hùng Trieu Vương
Hong Bàng Kingdom
2897 - 258
2639
- Hồng & rivers, Vietnam. Founded by Hùng Vương. Also called Lạc.
Chi Tân 687 - 595
687 - ? Hùng Tạo Vương Đúc Quân Lang
- Hùng Tạo Vương
- Hùng Tạo Vương
Hong Bàng Kingdom
2897 - 258
2639
- Hồng & rivers, Vietnam. Founded by Hùng Vương. Also called Lạc.
Chi Nhâm 596 - 336 260
596 - ? Hùng Nghi Vương Bảo Quang Lang
- Hùng Nghi Vương
- Hùng Nghi Vương
- Hùng Nghi Vương