1 About Me 8
2 Education
3 Philosophy
4 Politics
5 News
6 Travel
7 Sports
8 Funding
1400s
1300s
1200s
1100s
1000s
Jin in Korea 2333 - 108
T
Z
W
H
Shang 1675 - 1046 29
F S Z
W Zhou
Kingdom of Han China
2205 BCE - 1911 CE 4116
Shang Dynasty
1675 - 1046
629
1517 - 1442 75 Tài Wù
1442 - 31 11 Zhòng Dīng
1431 - 16 15 Wai Ren
1416 - 7 9 Hé Dǎn Jiǎ
Kingdom of Han China
2205 BCE - 1911 CE 4116
Shang Dynasty
1675 - 1046
629
- Yinxu
1407 - 13 ?
1413 - 1388
19 Zǔ Yǐ
1388 - 72 16 Zǔ Xīn
1372 - 52 20 Wò Jiǎ
1352 - 22 32 Zǔ Dīng
1322 - 1293 29 Nán Gēng
1250 Yinxu Tomb Fu Hao YinXu
Kingdom of Han China
2205 BCE - 1911 CE 4116
Shang Dynasty
1675 - 1046
629
11 - 1000s Sanxingdui Masks
Kingdom of Han China
2205 BCE - 1911 CE 4116
Shang Dynasty
1675 - 1046
629
- Yinxu
1105 - 1070 35 Wǔ Yǐ
1070 - 59 11 Wén Dīng
1059 - 33 26 Dì Yǐ
1033 - 03 30 Dì Xīn (Zhòu Zhòu Xīn, Zhòu Wáng) Also referred to by adding "Shāng" in front of any of these names.
1046 Shang-Zhou War
1050 Battle of Muye China.
Western Zhou Dynasty
1045 - 771
274
- Haojing, Luoyang
1046 - 3 3 Fa King Wu of Zhou
1042 - 21 21 Song Cheng
1020 - 996 24 Zhao Kang
1046 - 256 790 Anyang Tianning Temple
     
Marquessate of Deng
1200 - 678
522
- Dengzhou, Henan Province or Xiangfan, Hubei Province
Marquessate of Deng
1200 - 678
522
- Dengzhou, Henan Province or Xiangfan, Hubei Province
     
1132 3rd Dynasty, Tchou, of China began. The first sovereign was Ven Vang
 
     
Kingdom of E
1100s - 863
250s
- Xiangning County, Nanyang, Henan Province, Ezhou, Hubei Province
Kingdom of E
1100s - 863
250s
- Xiangning County, Nanyang, Henan Province, Ezhou, Hubei Province
       
State of Cai
1046 - 447 599
? Shu Du
? Zhong Hu
Earl
? Huang
       
Duchy of Cao
1046 - 487 559
? - 1053 Cao Shu
Counts
1053 - 02 51 Tai
Lords
1002 - 935 67 Zhong
       
Duchy of Chen
1046 - 479 567
- Huaiyang County
- Hu
479 Annexed by Chu
       
State of Eastern Guo
1046 - 767
279
- ?
       
Duchy of Western Guo
1046 - 687
359
- Yongdi, Shangyang, Xiayang
       
Duchy of Hua
1046 - 627
419
- Henan
       
Duchy of Ji
1046 - 600s
400s
- Ji
600s Annexed by Yan
       
State of Jin
1046 - 376 670
1042 - ? Shu Yu of Tang
Marquis
- Xie
       
Earldom of Pi
1046 - ?
- Xuecheng in Shandong
- NE of Pizhou
- W of Xuecheng
- Zaozhuang
       
Duchy of Qi
1046 - 221
825
-
Jiang
1000s Tai
       
Earldon of Shěn
1046 - 500ish
500ish
- Shen, Linquan County
       
State of Shu
1046 - 316
730
- Shen, Linquan County
       
Marquessate of Sui
1046 - 400s
- Suizhou, Hubei Province
       
Viscountcy of Tan
1046 - 684
362
- Mingshui
       
Viscountcy of Teng
1046 - 414
632
- Tengzhou, Shandong Province
       
State of Wey
1046 - 209 837
-
       
Marquessate of Xing
1046 - 632
414
- Xingtai, Hebei Province
       
State of Yan
1046 - 221
825
- Ji (Beijing, Yanjing), Xiadu
       
State of Zhou Han
1046 - 700s
300s
- Hancheng, Hejin
       
Viscouncy of Zou
1046 - 350ish
700ish
- SW Shandong Province
       
State of Lu
1042 - 249 793
- Qufu
1042 - 997 45 Boqin
       
State of Chu
1030 - 223
807
? Jilian
? Yingbo
? Yuxiong
     
Marquessate of Xi
1122 - 680
442
- Xi Xian
680 Annexed by Chu
Marquessate of Xi
1122 - 680
442
- Xi Xian
680 Annexed by Chu
       
Duchy of Ju
?
- Ju in Shandong
- ? Annexed by Qi
       
Duchy of Quan
? - 704
- SE of Dangyang, Hubei Province
       
County of Rui
? - 641
- ?
       
Viscountcy of Ruo
? - 500s
- ?
       
Earldom of Shen
? - 680
- Nanyang
 
Jin Kingdom
2333 - 108
2224
- Korea
1126 - 1082 44 Gija