1 About Me 8
2 Education
3 Philosophy
4 Politics
5 News
6 Travel
7 Sports
8 Funding
1400s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1300s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ancient - 500A 1200s Future
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1100s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1000s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bronze Age of Thailand 1500 - 500 1000
Hồng Bàng Kingdom Vietnam 2897 - 258 2639
1400s
1300s
1200s
1100s
1000s
Danyawaddy 1
2666 - 825 1841
1508 - 1457 51 Zeya Nandathu son
1457 - 11 46 Tekkathu son
1411 - 1374 37 Lekkhana son
Danyawaddy 1
2666 - 825 1841
1374 - 26 48 Gunnarit son
1326 - 1285 41 Thiwarit son
Danyawaddy 1
2666 - 825 1841
1285 - 54 33 Min Hla Hmwe son
1254 - 1192 62 Marinda son
Danyawaddy 1
2666 - 825 1841
1192 - 70 12 Theiddat Kumara son
1170 - 23 47 Min Hla 1 son
1123 - 1099 24 Min Hla 2 brother
Danyawaddy 1
2666 - 825 1841
1099 - 61 38 Nga Sarit son
1061 - 30 31 Myet-hna Wun son
1030 - 03 27 Let Thut Kyi son
1003 - 972 31 Thiri Kamma Thunda brother
Hong Bàng Kingdom
2897 - 258
2639
1490 - 35 55 ?
 
Hong Bàng Kingdom
2897 - 258 2639
Chi Bính 1168 - 1061 107
1168 - ? Hùng Trinh Vương Hưng Đức Lang
- Hùng Trinh Vương ?
- Hùng Trinh Vương ?
- Hùng Trinh Vương ?
Hong Bàng Kingdom
2897 - 258 2639
Chi Đinh 1062 - 966 96
1062 - ? Hùng Vũ Vương Đức Hiền Lang
- Hùng Vũ Vương ?
- Hùng Vũ Vương ?