1 About Me 8
2 Education
3 Philosophy
4 Politics
5 News
6 Travel
7 Sports
8 Funding
1400s
1300s
1200s
1100s
1000s
Bronze Age of Thailand 1500 - 500
Hồng Bàng Kingdom Vietnam 2897 - 258 2639
1400s
1300s
1200s
1100s
1000s
Hong Bàng Kingdom
2897 - 258
2639
- Hồng & rivers, Vietnam. Founded by Hùng Vương. Also called Lạc.
1490 - 35 55 ?
Hong Bàng Kingdom
2897 - 258
2639
- Hồng & rivers, Vietnam. Founded by Hùng Vương. Also called Lạc.
Chi Đoài 1435 - 1335 100
1435 - ? Hùng Vĩ Vương Thừa Vân Lang
- Hùng Vĩ Vương ?
- Hùng Vĩ Vương ?
- Hùng Vĩ Vương ?
- Hùng Vĩ Vương ?
Hong Bàng Kingdom
2897 - 258
2639
- Hồng & rivers, Vietnam. Founded by Hùng Vương. Also called Lạc.
Chi Giáp 1336 - 1256 80
1336 - ? Hùng Định Vương Chân Nhân Lang
- Hùng Định Vương ?
- Hùng Định Vương ?
Chi Ất 1257 - 1167 90
1257 - ? Hùng Uy Vương Hoàng Long Lang
- Hùng Uy Vương ?
- Hùng Uy Vương ?
Hong Bàng Kingdom
2897 - 258
2639
- Hồng & rivers, Vietnam. Founded by Hùng Vương. Also called Lạc.
Chi Bính 1168 - 1061 107
1168 - ? Hùng Trinh Vương Hưng Đức Lang
- Hùng Trinh Vương ?
- Hùng Trinh Vương ?
- Hùng Trinh Vương ?
Hong Bàng Kingdom
2897 - 258
2639
- Hồng & rivers, Vietnam. Founded by Hùng Vương. Also called Lạc.
Chi Đinh 1062 - 966 96
1062 - ? Hùng Vũ Vương Đức Hiền Lang
- Hùng Vũ Vương ?
- Hùng Vũ Vương ?