1 About Me 8
2 Education
3 Philosophy
4 Politics
5 News
6 Travel
7 Sports
8 Funding
1900s
1800s
1700s
1600s
1500s
Jin Gojoseon 2333 - 108
Shang 1641 - 1046
Kingdom of Han China 2205 BCE - 1911 CE 4116
Kingdom of Han China
2205 BCE - 1911 CE 4116
Xia Dynasty
2070 - 1641
429
- Yangcheng
2007 - 1985
22 Shaokang

2000 Aurora Sightings
1985 - 68 17 Zhu
1968 - 24 44 Huai
1924 - 06 18 Mang
1906 - 1890 16 Xie
State of Xu
2000 - 512
1488
- Tancheng County, Shandong Province
512 Conquered by Wu
Kingdom of Han China
2205 BCE - 1911 CE 4116
Xia Dynasty
2070 - 1641
429
- Yangcheng
1890 - 31 59 Bu Jiang
1831 - 10 21 Jiong
1810 - 1789 21 Jin
1852 Whang-ti became Emperor of China discovered the use of the magnet
Kingdom of Han China
2205 BCE - 1911 CE 4116
Xia Dynasty
2070 - 1641
429
Kingdom of Han China
2205 BCE - 1911 CE 4116
Shang Dynasty
1675 - 1046
629

 

Kingdom of Han China
2205 BCE - 1911 CE 4116
Shang Dynasty
1675 - 1046
629
- Yinxu
1600 - 1571 29 Wo Ding
1600 Xia-Shang War
1600 Battle of Mingtiao China
1571 - 46 25 Tai Geng
1546 - 29 17 Xiao Jia
1529 - 17 12 Yong Ji
State of Guzhu
1600 - 664
936
- Lulong County, Qinhuangdao, Tangshan, Hubei
664 Conquered by Yan
Minor State of Qi
1675 - 445
1230
- Lulong County, Qinhuangdao, Tangshan, Hubei
445 Conquered by Chu
Kingdom of Jin Gojoseon
2333 - 108
2225
- Korea
-