1 About Me 8
2 Education
3 Philosophy
4 Politics
5 News
6 Travel
7 Sports
8 Funding
1900s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1800s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ancient - 500A 1700s Future
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1600s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1500s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tocharians N Tarim Basin 2000 BC - 700s AD 2700s
Qijia Culture  Lanzhou, Gansu, China 2200 - 1600 600  
  Yueshi culture  Shandong, China 1900 - 1500 400
Erlitou Culture  Yellow River, China 1900 - 1500 400
  Wucheng culture  Jiangxi, China 1500s 100
  Er
Jin Gojoseon North Korea 2333 - 108 2225
Kingdom of Han China
2205 BCE - 1911 CE 4116
Xia Dynasty
2070 - 1641
429
- Yangcheng
2007 - 198522 Shaokang
2000 Aurora Sightings
1985 - 68 17 Zhu
1968 - 24 44 Huai
1924 - 06 18 Mang
1906 - 1890 16 Xie
State of Xu
2000 - 512
1488
- Tancheng County, Shandong Province
512 Conquered by Wu
Kingdom of Han China
2205 BCE - 1911 CE 4116
Xia Dynasty
2070 - 1641
429
- Yangcheng
1890 - 31 59 Bu Jiang
1831 - 10 21 Jiong
1810 - 1789 21 Jin
1852 Whang-ti became Emperor of China discovered the use of the magnet
Kingdom of Han China
2205 BCE - 1911 CE 4116
Xia Dynasty
2070 - 1641
429
Erlitou Culture
1900 - 1500 400
Data
10 - 20,000 Km2 Erlitou 18 - 30K
50 - 80K Archaic Chinese
43
20 - 30 169/160
+0
Ancestor worship
Kingdom of Han China
2205 BCE - 1911 CE 4116
Shang Dynasty
1675 - 1046
629
 
Kingdom of Han China
2205 BCE - 1911 CE 4116
Shang Dynasty
1675 - 1046
629
- Yinxu
1600 - 1571 29 Wo Ding
1600 Xia-Shang War
1600 Battle of Mingtiao China
1571 - 46 25 Tai Geng
1546 - 29 17 Xiao Jia
1529 - 17 12 Yong Ji
State of Guzhu
1600 - 664
936
- Lulong County, Qinhuangdao, Tangshan, Hubei
664 Conquered by Yan
Minor State of Qi
1675 - 445
1230
- Lulong County, Qinhuangdao, Tangshan, Hubei
445 Conquered by Chu
Kingdom of Jin Gojoseon
2333 - 108
2225
- Korea
-