1 About Me 8
2 Education
3 Philosophy
4 Politics
5 News
6 Travel
7 Sports
8 Funding
1900s
1800s
1700s
1600s
1500s
Hồng Bàng Kingdom Vietnam 2897 - 258 2639
1900s
1800s
1700s
1600s
1500s
Hong Bàng
2897 - 258
2639
- Hồng & rivers, Vietnam. Founded by Hùng Vương. Also called Lạc.
Chi Chấn 2254 - 1912 342
- Hùng Hoa Vương Hùng Hoa Vương
---Several *
Hong Bàng
2897 - 258
2639
- Hồng & rivers, Vietnam. Founded by Hùng Vương. Also called Lạc.
Chi Tốn 1971 - 1771 200
1971 - ? Hùng Huy Vương Bảo Lang X59
Hong Bàng
2897 - 258
2639
- Hồng & rivers, Vietnam. Founded by Hùng Vương. Also called Lạc.
Chi Ly 1771-1690 81
1771 - ? Hùng Hồn Vương Long Tiên Lang
- Hùng Hồn Vương ?
Hong Bàng
2897 - 258
2639
- Hồng & rivers, Vietnam. Founded by Hùng Vương. Also called Lạc.
Chi Khôn 1690 - 1490 200
1690 - ? Hùng Chiêu Vương Quốc Lang
- Hùng Chiêu Vương ?
- Hùng Chiêu Vương ?
- Hùng Chiêu Vương ?
- Hùng Chiêu Vương ?
Hong Bàng
2897 - 258
2639
- Hồng & rivers, Vietnam. Founded by Hùng Vương. Also called Lạc.
Chi Khôn 1690 - 1490 200
1690 - ? Hùng Chiêu Vương Quốc Lang
- Hùng Chiêu Vương ?
- Hùng Chiêu Vương ?
- Hùng Chiêu Vương ?
- Hùng Chiêu Vương ?