1 About Me 8
2 Education
3 Philosophy
4 Politics
5 News
6 Travel
7 Sports
8 Funding
1900s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1800s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ancient - 500A 1700s Future
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1600s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1500s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hits PHP Hits Count
Hồng Bàng Kingdom Vietnam 2897 - 258 2639
1900s
1800s
1700s
1600s
1500s
Danyawaddy 1
2666 - 825 1841
2009 - 1973 36 Kan Raza 2 brother
1973 - 38 35 Athurinda Thuriyauncle
1938 - 1880 58 Tharametason
Danyawaddy 1
2666 - 825 1841
1880 - 49 31 Thuriyason
1849 - 27 22 Min Thi brother
1827 - 05 22 Min Bason
1805 - 1777 28 Si Aungson
Danyawaddy 1
2666 - 825 1841
1777 - 46 31 Tataingthin brother
1746 - 15 31 Kyaw-Khaung Win son
1715 - 1694 21 Thuriya Nandameit son
Danyawaddy 1
2666 - 825 1841
1694 - 63 31 Athu Yindabaya son
1663 - 31 32 Letya Sithugyi son
1631 - 1588 43 Thihaka son
Danyawaddy 1
2666 - 825 1841
1588 - 57 31 Min Bun Than son
1557 - 08 49 Thayet Hmwe son
1508 - 1457 51 Zeya Nandathu son
Hong Bàng
2897 - 258
2639
- Hồng & rivers, Vietnam. Founded by Hùng Vương. Also called Lạc.
Chi Chấn 2254 - 1912 342
- Hùng Hoa Vương Hùng Hoa Vương
---Several *
Hong Bàng
2897 - 258
2639
- Hồng & rivers, Vietnam. Founded by Hùng Vương. Also called Lạc.
Chi Tốn 1971 - 1771 200
1971 - ? Hùng Huy Vương Bảo Lang X59
Hong Bàng
2897 - 258
2639
- Hồng & rivers, Vietnam. Founded by Hùng Vương. Also called Lạc.
Chi Ly 1771-1690 81
1771 - ? Hùng Hồn Vương Long Tiên Lang
- Hùng Hồn Vương ?
Hong Bàng
2897 - 258
2639
- Hồng & rivers, Vietnam. Founded by Hùng Vương. Also called Lạc.
Chi Khôn 1690 - 1490 200
1690 - ? Hùng Chiêu Vương Quốc Lang
- Hùng Chiêu Vương ?
- Hùng Chiêu Vương ?
- Hùng Chiêu Vương ?
- Hùng Chiêu Vương ?
Hong Bàng
2897 - 258
2639
- Hồng & rivers, Vietnam. Founded by Hùng Vương. Also called Lạc.
Chi Khôn 1690 - 1490 200
1690 - ? Hùng Chiêu Vương Quốc Lang
- Hùng Chiêu Vương ?
- Hùng Chiêu Vương ?
- Hùng Chiêu Vương ?
- Hùng Chiêu Vương ?