1 About Me 8
2 Education
3 Philosophy
4 Politics
5 News
6 Travel
7 Sports
8 Funding
2400s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2300s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ancient - 500A 2200s Future
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2100s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2000s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hồng Bàng Kingdom Vietnam 2897 - 258 2639
2400s
2300s
2200s
2100s
2000s
Danyawaddy 1
2666 - 825 1841
2519 - 2471 48 Mara Rwaylinson
2471 - 2416 55 Mara Binson
2416 - 2383 33 Mara Zi 2 son
Danyawaddy 1
2666 - 825 1841
2383 - 51 32 Mara Kinson
2351 - 30 21 Nga Sha Pousurper
2330 - 2290 40 Dwara Sandason of Mara Kin
Danyawaddy 1
2666 - 825 1841
2290 - 57 33 Thola Sandason
2257 - 20 37 Sanda Thuriya Sandason
2220 - 2180 40 Kala Sandason
Danyawaddy 1
2666 - 825 1841
2180 - 49 31 Ti Sandason
2149 - 29 20 Madhutha Sandason
2129 - 2089 40 Zeya Sandanephew
Danyawaddy 1
2666 - 825 1841
2089 - 63 26 Mokkha Sandason
2063 - 51 12 Gunna Sandason
2051 - 50 1 Three Nobles usurpers; reigned 7 days, 3 months, & 8 months successively
2050 - 09 41 Kan Raza 1 grandson of Gunna Sanda
2009 - 1973 36 Kan Raza 2 brother
Hong Bàng
2897 - 258
2639
- Hồng & rivers, Vietnam. Founded by Hùng Vương. Also called Lạc.
Chi Can
2524 - 2253
271
2524 - ? Hùng Quốc Vương Hùng Lân
-Several *
Hong Bàng
2897 - 258
2639
Hong Bàng
2897 - 258
2639
- Hồng & rivers, Vietnam. Founded by Hùng Vương. Also called Lạc.
Chi Chan
2254 - 1912
342
- Hùng Hoa Vương Hùng Hoa Vương
-Several *