1 About Me 8
2 Education
3 Philosophy
4 Politics
5 News
6 Travel
7 Sports
8 Funding
400s
300s
200s
100s
000s
 

Pyu Burma

Hồng Bàng Kingdom Vietnam 2897 - 258 2639
   
400s
300s
200s
100s
000s
   

 

 
Pyu City states
100 BC - 832 AD 932
- Burma
Hong Bàng
2897 - 258
2639
- Hồng & rivers, Vietnam. Founded by Hùng Vương. Also called Lạc.
Chi Nhâm 596 - 336 260
596 - ? Hùng Nghi Vương Bảo Quang Lang
- Hùng Nghi Vương
- Hùng Nghi Vương
- Hùng Nghi Vương
- 500 Dong-Son culture (Vietnam). Bronze drums. "Moon of Bali" (Indonesia). Plain of Jars (Laos).
Hong Bàng
2897 - 258
2639
- Hồng & rivers, Vietnam. Founded by Hùng Vương. Also called Lạc.
Chi Quý
337 - 258
79
337 - ? Hùng Duệ Vương Huệ Lang
- Vietnam
257 - 179 78 Thục Phán An Dương Vương
208 Zhao Tuo (Triệu Đà) defeats Vietnamese king An Dương Vương.
Trieu Dynasty
207 - 111
96
-
179 - 37 42 Triệu Đà Triệu Vũ Vương
137 - 25 12 Triệu Hồ Triệu Văn Vương
125 - 13 12 Triệu Anh Tề Triệu Minh Vương
113 - 2 1 Triệu Hưng Triệu Ai Vương
112 - 1 1 Triệu Kiến Đức Triệu Thuật Dương Vương