1 About Me 8
2 Education
3 Philosophy
4 Politics
5 News
6 Travel
7 Sports
8 Funding
Views PHP Hits Count 000s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
100s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ancient - 500A 200s Future
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
300s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
400s PHP Hits Count Visitors
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pyu City states Burma 100 BC - 832 AD 932
Thailand part of
Laos part of
Hong Bang Vietnam 257 BC - 1750 AD 2008
 
Champa Kingdom Vietnam 192 - 1883 1691
 
A L
Funan Kingdom Malasia 68 - 550 482
 
Gangga Negara Kingdom Malasia 100s - 1000s 900
 
Pan Pan Kingdom Malasia 200s - 400s 200
 
     
Taramanagara Indonesia 358 - 669 311
Brunei part of
Philippines part of
East Timor part of
C Africa
Chad Country FlagCameroon Country FlagCentral African Republic Country FlagSao Tome & Principe Country FlagGabon Country Flag
Congo Country FlagDemocratic Republic of Congo Country FlagRwanda Country FlagBurundi Country FlagAngola Country Flag
S Africa
Zambia Country FlagNamibia Country FlagCountry FlagZimbabwe Country Flag
Mozambique Country FlagMadagascar Country FlagSouth Africa Country FlagLesotho Country FlagSwaziland Country Flag
000s
100s
Ancient - 500A 200s Future
300s
400s
Danyawaddy 2
825 BC - 146 AD 971
16 BCE - 15 CE 31 Thurinda
15 - 37 22 Ralamayu
37 - 68 31 Nalamayu
68 - 90 22 Wada Gun
90 - 111 21 Withu Raza
Danyawaddy 2
825 BC - 146 AD 971
111 - 46 35 Thiri Raza
Danyawaddy 3
146 - 788 642
146 - 98 42 Sanda Thuriya
Danyawaddy 3
146 - 788 642
198 - 245 47 Thuriya Dipati
245 - 98 43 Thuriya Patipat
298 - 313 15 Thuriya Rupa
Danyawaddy 3
146 - 788 642
313 - 75 62 Thuriya Mandala
375 - 418 43 Thuriya Wunna
Danyawaddy 3
146 - 788 642
418 - 59 41 Thuriya Natha
400s Buddhism reaches Burma & Indonesia.
459 - 68 9 Thuriya Wuntha
468 - 74 6 Thuriya Banda
474 - 92 18 Thuriya Kalyana
492 - 513 21 Thuriya Mokkha
Thaton
568 BC - 1057 AD 1625
15 BC - 9 AD 24 Adika
Thaton
568 BC - 1057 AD 1625
9 - 33 24 Maradi Yaza
33 - 57 24 Thaduka
57 - 81 24 Dipa Yaza 1
81 - 105 24 Athinkha Yaza
Thaton
568 BC - 1057 AD 1625
105 - 29 24 Bomma Yaza
129 - 53 24 Manda Yaza
153 - 77 24 Mahintha Yaza
177 - 201 24 Dhamma Sekka Yaza
Thaton
568 BC - 1057 AD 1625
201 - 25 24 Thusanbadi
225 - 49 24 Baddara Yaza
249 - 73 24 Narathu 2
Thaton
568 BC - 1057 AD 1625
273 - 97 24 Zambudipa Yaza
297 - 321 24 Ketharit Yaza
321 - 45 24 Wizaya Kumma
345 - 69 24 Mani Yaza
Pyu City-States
100 BC - 832 AD
932
Pyu City-States
100 BC - 832 AD
932

Pyu City-States
100 BC - 832 AD
932
Pyu City-States
100 BC - 832 AD
932
Pyu City-States
100 BC - 832 AD
932
000s
100s
200s
300s
400s
Kaundinya, an Indian Brahmin marries Soma & establishes PreAngkor Cambodian Kingdom of Funan.
68 - 95 27 Angkor Borei, Oc Eo. Trade links with Rome, Ancient Near East, India, China
95 - 120 25 Liǔyè
120 - 150 30 Hùntián
150 - 175 25 Hùnpánhuáng
175 - 200 25 Pánpán
200 - 230 30 Fàn Shīmàn
Kingdom of Funan reaches its zenith under rule of Fan Shihman.
230 - 243 13 Fàn Jīnshēng
243 - 245 2 Fàn Zhān
245 - 287 42 Fàn Cháng
390s Fàn Xún
?
357 Zhāntán
letter 4th century Candana
420 Qiáochénrú Kauinya
?
430 - 440 10 Chílítuóbámó Śrī Indravarman
?
?
484 - 514 30 Qiáochénrú Shéyébámó Kauinya Jayavarman

000s
100s
200s
300s
400s
Vietnam
       
1st Chinese domination
207 BC - 39 AD 246
2nd Chinese Domination of Vietnam
43 - 544 501
       
Trung Sisters
40 - 3
3
@ Vietnam
@ Vietnam
192 - 220 28 Khu Liên
336 - 49 13 Phạm Văn
349 - 77 28 Phạm Phật
380 - 413 33 Phạm Hồ Đạt
413 - 15 2 Phạm Địch Chớn
415 - 17 2 Dịch-lợi Mã-nặc-lạp-đát-bạt-ma
417 - 20 3 Dịch-lợi Phạm-địch-văn
421 - 31 11 Phạm Dương Mại 1
431 - 46 15 Phạm Dương Mại 2
455 - 72 17 Phạm Thần Thành
472 - 92 20 Phạm Đang Căng Thuần
492 - 8 6 10 Phạm Chư Nông
498 - 510 12 Phạm Văn Tẩn

000s
100s
200s
300s
400s
   
0*
0*
0*
000s
100s
200s
300s
400s
     
Taramanagara
358 - 669
311
Indonesia.
Buddhist & Hindu influences via trading states.
358 - 382 24 Maharshi Rajadirajaguru Jayasingawarman
382 - 395 15 Dharmayawarman

Taramanagara
358 - 669
311
395 - 434 39 Purnawarman held control over 48 small kingdoms
434 - 55 21 Wisnuwarman
455 - 515 60 Indrawarman